Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie WSK (Wewnętrzny System Kontroli) wg normy PN-N-19001:2006

Wewnętrzny System Kontroli (WSK) - Zarządzanie Jakością w organizacjach zajmujących się obrotem z zagranicą towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym.

Najważniejsze zasady obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym uregulowane są głównie w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. UE 2009 r. L134/1) oraz w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2004 r.). (Dz.U. 2004 r. nr 229, poz. 2315). 
Najważniejszym narzędziem zapobiegania transferom do niewłaściwych odbiorców uzbrojenia, sprzętu wojskowego, towarów i technologii podwójnego zastosowania jest Wewnętrzny System Kontroli w oparciu o wymagania normy PN-N 19001:2006 Wewnętrzny System Kontroli - Wymagania.

Zakres stosowania

Norma PN-N 19001:2006 Wewnętrzny System Kontroli - Wymagania przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju, wielkości czy charakteru prowadzonej działalności, a spełnienie jej wymagań jest warunkiem koniecznym, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkich transakcji związanych z wprowadzeniem do obrotu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym. 
W rozumieniu przepisów prawnych, towarem o znaczeniu strategicznym są towary podwójnego zastosowania oraz uzbrojenie (broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie). W związku z tym, że mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, dlatego tak bardzo istotne jest zapewnienie, że działalność eksportowa tymi towarami nie narusza przepisów prawnych, porozumień międzynarodowych oraz zobowiązań w zakresie kontroli eksportu, a także by nie znalazły się u odbiorców zagrażających bezpieczeństwu międzynarodowemu. 

Każda organizacja zajmująca się prowadzeniem obrotu z zagranicą, a w tym dostawami dla sił zbrojnych państw NATO, musi uzyskać stosowne zezwolenie, pozwolenie lub koncesję na eksport, import lub tranzyt towarami o znaczeniu strategicznym, wdrożyć i certyfikować Wewnętrzny System Kontroli, a także powinna uzyskać Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE oraz uzyskać wpis do bazy dostawców NAMSA.

Korzyści z systemu WSK

Wewnętrzny System Kontroli, pełni istotne funkcje w polityce Państwa, w szczególności:

 • Jest elementem krajowego systemu kontroli eksportu oraz wiarygodnym poświadczeniem posiadania uprawnień do realizowania spedycji towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
 • Reguluje zasady kontroli i obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • Określa skuteczne metody i zasady ewidencjonowania obrotu tymi towarami, technologiami i usługami,
 • Pozwala budować kooperację pomiędzy organizacją a organem kontroli eksportu,
 • Ułatwia kontrolę każdej komórki w organizacji, porządkując wszystkie procesy decyzyjne w organizacji,
 • Ułatwia sprawdzenie i gromadzenie informacji o partnerach i towarach oraz dokumentacji niezbędnej do przedstawienia podczas kontroli organu kompetentnego,
 • Eliminuje lub redukuje do minimum błędy pracowników,
 • Buduje i kształtuje wiarygodność organizacji.

Pełni ważne fukcje w organzacji

 • WSK wprowadza w Twojej firmie mechanizmy, zapewniające realizację wszystkich procedur wymaganych przez przepisy kontroli obrotu.
 • System ten pomaga zarządzać działalnością handlową firmy.
 • Kontrola obrotu bronią i towarami o podwójnym zastosowaniu jest istotna dla zapobiegania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia.
 • WSK pozwala zastosować specyficzne metody i procedury postępowania, które ustrzegą Twoją firmę od nieumyślnego zaangażowania się w taką działalność.
 • Twoja firma może być ukarana za nieprzestrzeganie zasad kontroli eksportu.
 • Brak ścisłej kontroli nad towarami i usługami może zaszkodzić międzynarodowej reputacji Kraju.

Zakres usług w zakresie systemu WSK

Oferujemy:

 • Przeprowadzenie wstępnego przeglądu Firmy pod kątem istniejącego WSK.
 • Szkolenia kierownictwa Firmy w zakresie wymagań WSK.
 • Konsultacje przy projektowaniu i wdrażaniu dokumentacji WSK.
 • Pomoc podczas wdrażania WSK.
 • Przegląd wdrożonego WSK wraz z jego oceną.
 • Pomoc podczas procesu certyfikacji.
 • Pomoc serwisowa po uzyskaniu certyfikatu na wdrożony Wewnętrzny System Zarządzania.

Zamów szkolenie

Usługi powiązane