Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

Od 1 lipca 2013 r. w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zwane w skrócie CPR od ang. Construction Products Regulation ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 jednocześnie uchyla Dyrektywę Budowlaną 89/106/EWG. 
Obowiązujące rozporządzenie jak i uchylona Dyrektywa 89/106/EWG nakłada na wszystkie firmy specjalizujące się w produkcji różnorodnych wyrobów budowlanych obowiązek wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, czyli w skrócie systemu ZKP. Obowiązek taki mają wszystkie przedsiębiorstwa z tego obszaru, niezależnie od wykorzystywanego systemu oceny zgodności. System ZKP musi zostać przygotowany oraz wdrożony przez samego producenta, przy czym niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz jej stałe uaktualnianie.

Zakres stosowania ZKP

W przypadku wymogu wdrożenia systemu ZKP nie ma znaczenia rozmiar przedsiębiorstwa, gdyż obowiązuje on bez wyjątku wszystkich producentów wyrobów budowlanych. W przypadku uchybień w tym zakresie lub braku wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji możliwe jest nałożenie przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dotkliwych kar finansowych. Czymś gorszym może jednak okazać się brak możliwości odbioru robót przez zamawiającego ( kierownika budowy, inspektora nadzoru) w przypadku gdy producent nie posiada odpowiednich dokumentów poświadczających zgodności wyrobu z obowiązującymi normami i przepisami ( np. deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatu ZKP, odpowiednich badań wyrobów w stosunku to jego zastosowania). 

Procedura wdrożenia systemu ZKP

W ramach wdrażania systemów ZKP przyjęta została przez nas następująca kolejność działania: 

 • Audyt wstępny obejmujący analizę obecnego systemu zarządzania z uwzględnieniem wymagań normy produktowej PN -EN
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac wdrożeniowych.
 • Szkolenie z wymagań ZKP i oceny zgodności danego wyrobu lub grupy wyrobów.
 • Stworzenie projektu księgi ZKP wraz z niezbędnymi :
  • formularzami , instrukcjami, procedurami,
  • określeniem zakresu badań adekwatnych do zastosowania wyrobu 
 • Wdrożenie systemu ZKP poprzez praktyczne warsztaty szkoleniowe związane z przestrzeganiem zasad ZKP
 • Przeprowadzenie audytu końcowego z prawidłowości działania systemu 
 • Wybór  jednostki certyfikującej mając na względzie czas, koszt i doświadczenie
 • Udział w audycie ( na żądanie klienta) 
 • Opracowania zaleceń wynikających z audytu certyfikacyjnego

Zalety wdrożenia ZKP

 • spełnienie wymagań niezbędnych dla produkcji wyrobów budowlanych ,
 • ograniczenie ryzyk związanych z odbiorem robót przez zamawiającego 
 • uniknięcie kar administracyjnych
 • utrzymanie jakości produkowanych wyrobów poprzez wymaganą kontrolę jakością na każdym etapie produkcji 
 • warunek oznakowania wyrobu znakiem CE lub B 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane