Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ISO 50001:2011

Do 1 października 2017r., zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r., przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego.

Pierwszy audyt energetyczny należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. 
Podmiotami zwolnionymi z tego obowiązku są przedsiębiorcy:

 • posiadający system zarządzania energią ISO 50001,
 • posiadający system EMAS,

jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

Należy zaznaczyć że nie wykonanie obowiązku może wiązać się z karą nawet do kwoty 5% przychodu firmy za rok poprzedni.

Zakres stosowania

Art. 8 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE nakłada na państwa członkowskie dwa główne obowiązki: stwarzanie warunków umożliwiających końcowym odbiorcom energii we wszystkich sektorach dostęp do audytów energetycznych oraz zapewnienie, aby przedsiębiorstwa niebędące MŚP były poddawane audytowi energetycznemu co najmniej co cztery lata. Audyty muszą być przeprowadzane w opłacalny sposób przez wykwalifikowanych/akredytowanych ekspertów lub muszą być nadzorowane przez niezależne organy. Jednocześnie ust. 6 artykułu 8 oraz ust. 24 powyższej dyrektywy mówi, że duże przedsiębiorstwa, które wprowadzą i poddadzą certyfikacji system zarządzania energią zgodny z normą międzynarodową np ISO 50001, są zwolnione z obowiązku poddawania się audytowi energetycznemu raz na cztery lata. 

Korzyści z wdrożenia ISO 50001

 • optymalizacja procesów pod kątem oszczędności energii
 • zwiększenie świadomości wśród pracowników w zakresie kosztów energii
 • oszczędności wynikające z efektywniejszego korzystania z energii
 • kreowanie wizerunku organizacji jako dbającej o ochronę środowiska

Wdrożenie systemu ISO 50001

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania systemu  ISO 50001:2011: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 50001 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej
 • Udział w audycie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba)

Zamów szkolenie

Usługi powiązane