Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Klienci: Kliniki , szpitale , instytuty , fundacje , zakłady dentystyczne , producenciwyrobów medycznych

Brak jasnych procedur postępowania i sposobu przekazywani wiedzy młodszym lekarzom to marnowanie czasu i pieniędzy. Ale można to zmienić! 

W zakładach opieki zdrowotnej, podob­nie jak w innych przedsiębiorstwach usłu­gowych, kluczową rolę odgrywa klient zewnętrzny, czyli w tym przypadku pacjent. Według Światowej Organizacji Zdrowia pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług medycznych niezależnie od tego, czy jest zdrowa, czy chora. ?Wysoką jakość świadczonych usług osiąga się dzięki zrozu­mieniu i spełnieniu jego wymagań. Nie można traktować klienta (pacjenta) jak petenta, trzeba uznać go za najważniejszą część struktury organizacji, któremu powinny być podporządkowane wszystkie działania organizacji? 

Możemy wyróżnić trzy kluczowe sfery jakości usług medycznych, których systematyczne usprawnianie optymalnie zaspokaja potrzeby i oczekiwania pacjentów

A. Sfera organizacyjna - aby zwiększyć bez­pieczeństwo i zdobyć zaufanie pacjentów instytucje opieki zdrowotnej powinny spełniać oczekiwania dotyczące takich cech jakości jak: niezawodność, dostęp­ność oraz odpowiedzialność. Niezawodność oznacza zmniejszenie liczby reklamacji (skarg) ze strony pacjentów. Do tej pory najczęstsze powody skarg zgłaszane przez pacjentów były następujące: brak zadowalających efek­tów leczenia, długie oczekiwanie na wizytę u lekarzy specjalistów, nieetyczne zachowanie personelu medycznego, zła jakość świadczeń zdrowotnych, a nawet odmowa wykonania usługi.

B.Sfera informacyjna - należy do podstawowych zasobów placówki medycznej oddziałujących na bezpieczeństwo i satys­fakcję pacjenta Ograniczony dostęp chorych do infor­macji prowadzi do formalizacji informacji i wiedzy, komunikacji formalnej, głównie na papierze, co owocuje ograni­czoną możliwością dyskusji, spadkiem zaufania i satysfakcji z otrzymanej usługi medycznej. Podstawowym celem wpro­wadzania usprawnień w sferze informa­cji jest zbudowanie otwartego systemu informacyjnego na poziomie lekarz-?pacjent oraz możliwości wymiany wie­dzy. Szczególnie istotne jest tutaj two­rzenie możliwości częstszej bezpośredniej komunikacji pomiędzy lekarzem a cho­rym. ?Komunikacja bezpośrednia jest najbardziej efektywną formą przekazy­wania skomplikowanej wiedzy. Kontakt osobisty pozwala na dyskusję, wymianę poglądów, ułatwia porozumienie i dochodzenie do kompromisów?

C.Sfera techniczna - związana z przestrze­ganiem procedur pod względem tech­nicznym, a więc wyeliminowaniem przy­czyn potencjalnych usterek. Poziom sprawności sprzętu medycznego wpływa zarówno na jakość leczenia, jak i bezpieczeństwo pacjentów. Bezpieczeństwo chorych związane jest z bezpieczeń­stwem fizycznym (szczególnie dużą rolę odgrywa jakość aparatury podczas skom­plikowanych zabiegów chirurgicznych), a także ograniczeniem niepotrzebnego stresu wśród pacjentów

Wszystkie wymienione zagadnienia wchodzą w zakres systemu zarządzania jakością ISO 9001-2008 które dodatkowo wzbogaciliśmy o wytyczne International An Workshop Agreement IWA 1 :2005 ?Quality management systems -- Guidelines for process improvements in health service organizations? a także systemem zarządzania poufnością danych o pacjencie ISO/TS 25237:2008, Health informatics ? Pseudonymization

Jeżeli są państwo zainteresowani zwiększeniem zyskowności swojego zakładu( kliniki, szpitala,gabinetu) poprzez lepszą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do współpracy

Zamów szkolenie

Systemy pokrewne

ISO 9001 Zarządzanie Jakością 
System dzięki któremu będziesz w stanie ustandaryzować przepływ informacji w firmie a tym samym ograniczyć konflikty i nieporozumienia wpływające destruktywnie na realizację celów organizacji.

Jakość wyrobów medycznych ISO 13485/13488 
System Zarządzania Jakością, zwłaszcza dla producentów wyrobów medycznych, zapewnia przewagę nad konkurencją i w wielu przypadkach jest warunkiem koniecznym eksportu produktów na rynek światowy. Europejski system wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych ułatwia wytwórcom wyrobów medycznych prowadzenie działalności, ale wymaga znajomości reguł ustanowionych Dyrektywą 93/42/EEC, wprowadzonych...