Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) dla producentów emulsji asfaltowych

Producentów  emulsji asfaltowych obowiązuje system zgodności 2+, co oznacza, że producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wykazał przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie przez badanie zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła przez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji. 

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP ) dla emulsji asfaltowych powinien być zgodny z następującymi normami:

 • PN-EN 13808:2010 
  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych ? Norma zharmonizowana na podstawie której przeprowadza się certyfikację systemu ZKP. Określono w niej wymagania dotyczące właściwości użytkowych poszczególnych klas kationowych emulsji asfaltowych, które są odpowiednie do stosowania przy budowie i utrzymaniu dróg, lotnisk i innych umocnionych powierzchni. Dotyczy emulsji otrzymanych z użyciem asfaltu drogowego, asfaltu upłynnionego, asfaltu fluksowanego oraz z użyciem modyfikowanego asfaltu, modyfikowanego asfaltu fluksowanego, modyfikowanego asfaltu upłynnionego, a także emulsji asfaltowych modyfikowanych lateksem. Wykaz właściwości i wymagań dotyczących kationowych emulsji asfaltowych, ujęty w niniejszej Normie Europejskiej, daje podstawę do uzgodnień jakościowych pomiędzy producentem, a klientem
   
 •  PN-EN 14733+A1:2010 
  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty upłynnione -- Zakładowa kontrola produkcji ? Norma niezharmonizowana. Stosowana jako wytyczne do wdrożenia ZKP. Podano w niej wymagania zakładowej kontroli produkcji (ZKP) do stosowania przez producentów emulsji asfaltowych, asfaltów upłynnionych i asfaltów fluksowanych. Niniejsza Norma Europejska jest odpowiednia do kontroli asfaltowych lepiszczy, których składniki i skład jest znany z zalecanych specyfikacji lub z wstępnych badań typu, potwierdzających odpowiednie właściwości, które są wymagane w odpowiednich normach, albo zostały powołane z Europejskich Aprobat Technicznych

Procedura wdrożenia systemu ZKP zgodnej z PN-EN 13808:2010 i PN-EN 14733+A1:2010

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości ZKP , celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP emulsji asfaltowych

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • warunek prowadzenia działalności produkcyjnej emulsji asfaltowych;
 • bieżące prowadzenie badań i lepszy nadzór nad jakością wyrobu; 
 • warunek udziału w przetargach;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;  
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy powinni wymagać posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane