Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

PN-EN 15804 Zrównoważone obiekty budowlane - Środowiskowe deklaracje wyrobu

W celu ułatwienia producentom wyrobów budowlanych analizy LCA (Cykl życia wyrobu) opracowano normę PN-EN 15804 Zrównoważone obiekty budowlane -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych. Jest ona nowym dokumentem zbioru wymagań analizy LCA dla wyrobów budowlanych. Norma wypracowana została przez szeroką grupę ekspertów LCA i przyjmuje się, że zawiera wytyczne prowadzenia analizy LCA zaakceptowane przez przemysł, co kwalifikuje ją do stosowania bezpośrednio jako dokument PCR (Product Category Rules) dla typowych wyrobów budowlanych. 

Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 tzw. CPR z dnia 9 marca 2011  dotyczące sposobów wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek wprowadza szersze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju poprzez m. in. rozszerzenie wymagania podstawowego nr 3 Higiena zdrowie i środowisko. Wymaganie to, mówiące, że budynki nie powinny być źródłem zanieczyszczeń mających wpływ na człowieka, w nowym brzmieniu odnosi się bezpośrednio do pełnego cyklu życia obiektów budowlanych, jak również uwzględnia konieczność minimalizacji wpływu na zmiany klimatyczne. Ponadto w rozporządzenie CPR (Załącznik nr 1 PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH) rozszerzono o dodatkowe, siódme wymaganie podstawowe mówiące o zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych, co jednoznacznie wskazuje że do przeprowadzenia oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu obiektów budowlanych na środowisko należy, w miarę możliwości, stosować deklaracje środowiskowe wyrobów opracowywane w oparciu o metodologię cyklu życia wyrobu LCA.

Interesuję Cię wdrożenie?
Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

Deklaracje środowiskowe EPD polecane są wszystkim producentom wyrobów budowlanych, wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia CPR. 

Zalety wdrożenia normy PN-EN 15804

 • Stworzenie uniwersalnej metodyki oceny wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze
 • Możliwość zapobiegania problemom środowiskowym na etapie projektowania, planowania i rozwoju wyrobów
 • Identyfikacja procesów stwarzających największe zagrożenia środowiskowe oraz pomoc zarządom firm w procesie podejmowania decyzji mających na celu zminimalizowanie wpływu działalności (np. przemysłowej) na środowisko przyrodnicze
 • Redukcja kosztów energii i surowców
 • Efektywne zagospodarowanie odpadów powstających w procesach technologicznych
 • Ochrona zdrowia i życia ludzi
 • Możliwość wyboru wyrobów proekologicznych, zarówno przez konsumentów jak i producentów, w tym dostawców i podwykonawców
 • Prowadzenie działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju

Procedura opracowywania deklaracji EPD

Kolejność wykonywania prac przy opracowywaniu deklaracji EPD:

 • Audyt wstępny ocena  spełnienia wymagań normy PN EN 15804 ; 
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia EPD;
 • Szkolenie z wymagań normy;
 • Analiza ryzyk środowiskowych:
  • Określenie celu i zakresu analizy
  • Analiza zbioru danych
  • Ocena wpływu na środowisko
 • Interpretacja danych i wystawienie deklaracji środowiskowej zgodnie z wytycznymi norm PN-EN ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Deklaracje środowiskowe III typu -- Zasady i procedury

Zamów szkolenie

Usługi powiązane