Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Audyt zgodności Reach (REACH compliance audits)

Analiza działalności firmy pod kątem wymagań Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) w tym:

 • ustalenie miejsca organizcji organizacji w łańcuchu dostawa i przekazywanych informacji
 • ustalenie miejsca firmy w cyklu życia wyrobów ( odpady)
 • określenie obowiązków firmy wynikających z rozporządzenia REACH,
 • opracowanie listy i ilości substancji produkowanych, importowanych oraz chemikaliów stosowanych w organizacji wymagających rejestracji wstępnej lub właściwej
 • ocena posiadanej dokumentacji substancji chemicznych ( kart charakterystyki oraz scenariusza narażenia jako załącznika) oraz ich oznakowania (rozporządzenie CLP)
 • wskazanie potencjalnych niezgodności i zadań do realizacji 
Interesuję Cię wdrożenie?
Skontaktuj się z nami

Rejestracja

Przypominamy jedna że 30 listopada 2009 r. minął 12 miesięczny termin przed pierwszym okresem przejściowym dla substancji:

 • CMR-substancje rakotwórcze mutagenne, szkodliwe działające na rozrodczość –kat. 1A i 1B kat. w ilości co najmniej 1 tony/rok
 • niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok 
  oraz pozostałych substancji w ilości co najmniej 1000 ton/rok
 • 31 maja 2012 minął 12 miesięczny termin przed drugim okresem przejściowym dla substancji: 
  - w ilości co najmniej 100 ton/rok 
  co oznacza że dla powyższych substancji nie można już dokonać późnej rejestracji wstępnej i należy od razu zarejestrować substancję w Europejskiej Agencji Chemicznej. 

Dla pozostałych substancji niż powyższe w ilości produkowanej lub importowanej co najmniej 100 ton okres przejściowy rejestracji mija 1.06.2013 

W ramach oferty dotyczącej rejestracji oferujemy.

 • Przygotowanie i złożenie zapytania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), czy przedłożono już dokumenty rejestracyjne dla tej samej substancji – dotyczy substancji nowych (niewprowadzonych) lub niezarejestrowanych wstępnie;
 • Zebranie istniejących danych fizykochemicznych, oddziaływań na środowisko i zdrowie człowieka, ocenienie ich przydatności oraz ustalenie brakujących informacji;
 • Negocjacje w Państwa imieniu lub z Państwa upoważnienia w obrębie Forów Wymiany Informacji o Substancjach (SIEF) w zakresie dzielenia się danymi, podziału kosztów badań, wspólnej rejestracji oraz wniosek dotyczący strategii badań
 • Organizacja wspólnego przedłożenia – wyznaczenie wiodącego rejestratora który przedłoży dokumentacje jako pierwszy
 •  Pomoc w zakupie listu dostępu – uzgodnienie szczegółów z konsorcjum albo z wiodącym rejestrującym
 • Ocena substancji PBT (trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych) oraz vPvB (bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji);
 • Przygotowanie lub pomoc przy opracowaniu 
  • Dossier technicznego – art..10 punkt a)ppkt,(i)-(xi), 
  • Raportu bezpieczeństwa chemicznego – jeżeli jest wymagany (>10 ton) 
  • Scenariuszy narażenia, 
  • Kart charakterystyki, 
  • Oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji; 

Złożenie dossier rejestracyjnego do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Zezwolenia

 • Ocena zastosowań lub kategorii zastosowań substancji pod kątem wymogu uzyskania zezwolenia
 • Przygotowanie wniosku o zezwolenia dla producentów , importerów i/lub dalszych użytkowników. Możliwości złożenie wniosku indywidulanie lub przez kilka podmiotów . Dotyczy substancji z załącznika XIV ( rozp. 143/2011 + sprostowania)

Opracowanie karty charakterystyki

 • Pełna aktualizacja kart charakterystyki zgodna z rozporządzeniem REACH, CLP i rozporządzeniem UE nr 453/2010,
 • Opracowywanie kart charakterystyki na podstawie receptury,
 • Opracowywanie polskich kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart producenta.

CLP – oznakowanie i klasyfikacja niebezpiecznych substancji i mieszanin

 • Ocena zgodności klasyfikacji i oznakowania substancji zgodnie z obowiązującym od 20 stycznia 2009 rozporządzeniem WE nr 1272/2008 – CLP,
 • Zgłoszenie do ECHA klasyfikacji i elementów etykiet jeżeli nie zostały one przedstawione Agencji w ramach rejestracji na mocy rozporządzenia (WE) nr. 1097/2006,
 • Opracowanie klasyfikacji i oznakowania dla substancji lub mieszaniny zgodnej z CLP,
 • Dla mieszanin okres przejściowy kończy się 1.06.2015 roku

Zamów szkolenie